ตารางการแข่งขัน

Stage วันที่แข่งขัน วันที่เปิดรับสมัคร วันประกาศสายแข่ง
1 20 สิงหาคม 13-17 สิงหาคม 18 สิงหาคม
2 10 กันยายน 3-7 กันยายน 8 กันยายน
3 24 กันยายน 17-21 กันยายน 22 กันยายน